در اين سري از مقالات به راههاي زيبايي در ارتودنسي باليني پرداخته مى شود. اصول زيبايي در ارتودنسي و طرح ريزي درمان كه با فراگير شدن مسايل زيبايي در بين مراجعين ارتودنسي راهنمايي خوبى براي كاربرد كلينيكي دارد. از ديگر مطالب ارايه شده مي توان به كاربرد ايمپلنت در ارتودنسي اشاره كرد. در طي سه دهه گذشته  توجه به موضوعات زيبايي از جانب متخصص ارتودنسي و مردم جامعه به نحو چشمگيري افزايش يافته است و اين روند در حال تداوم است. اگر چه زيبايي ميتواند بسيار ذهني و وابسته به پنداشتهاي مردم باشد و در بين اقوام مختلف اين امر متغير است، با اين حال مي توان خصوصيات و ويژگيهاي خاص افراد جذاب را تعريف نمود. اين ويژگيها بايد در طي روند تشخيص و طرح درمان طرح ريزي مكانيك براي درمان ارتودنسي و تصحيح مشكلات ارتودنسي مد نظر قرار داد. مكانيك مهمترين جنبه طراحي يك وسيله ارتودنسي است. در اين مقالات در مورد چگونگي دستيابي موفقيت آميز به اهداف زيبايي درمان ارتودنسي با وسايل طراحي شده بر اساس اصول مكانيك پرداخته می شود. اينجانب مفتخرم كه اين سري از مقالات را به محضر شما تقدیم می كنم.

به منظور تعيين موارد غير طبيعي لازم است وضعيت نرمال و عادي شناخته شود. در گذشته متخصص ارتودنسي (دكتر ارتودنسي) قضاوت خود را بر مبناي عكس هاي راديوگرافي قرار مى داد و كمتر به پارامترهاي زيبايي اهميت داده مى شد. ولي امروزه حرفه ارتودنسي در آستانه يك تغيير است كه به طور واضح اصول پايه فكري ارتودنسي و توجهات سنتي در زمينه تشخيص و طرح درمان را تغيير خواهد داد. هنوز توجه و تأكيد خاص بر روي اجزای استخوان و دنداني معتبر است، اما در حال حاضر توجه بيشتري به جنبه هاي زيبايي بافت نرم صورت لازم است. در تلاش هاي صورت گرفته براي ايجاد يك زيبايي طبيعي متخصص ارتودنسي بايد به دقت به تماميت و كليت بيمار توجه نمايد. ويژگي هاي فردي يك دندان ممكن است فقط يك بخش قضيه باشد، چرا كه دندان بخشي از كليت بيمار مى باشد كه بدون آن وجود ندارد. رشته ها و شاخه هاي زيبايي در ارتودنسي را مى توان حداقل به چهار بخش تقسيم كرد:

– زيبايي تك دنداني

– زيبايي لثه

– زيبايي گروهي دندان ها

– زيبايي صورت

در اين بخش بيشتر تاكيد ما بر روي زيبايي گروهي دندان ها و چگونگي اعمال آنها از لحاظ كلينيكي مى باشد. رابطه بين دندان ها و بافت نرم اطراف در حين و متعاقب درمان ارتودنسي و همچنين خصوصيات صورتي بيمار مورد تاكيد قرار مى گيرد. ميزان ديده شدن تاج دندان ها در نماهاي مختلف صورتي مخصوصا لبخند و موقعيت لبها به سن، جنس و خصوصيات صورتي ارتباط دارد. هدف از اين بخش فراهم كردن اصول راهنمايي براي متخصص ارتودنسي در مورد چگونگي بررسي فاكتور هاي زيبايي به واسطه مشاهده بيمار از روبرو بوده بر روي بعضي نظرات جديد در زمينه چگونگي نيل به خصوصيات مطلوب نمايان شدگي دنداني در ابعاد عرضي و عمودي در طي تعاملات اجتماعي بحث مى شود.