مكانيك و ارتودنسي

حركت ارتودنسي دندانها ناشي از اعمال نيرو به دندانها مى باشد وسايل درماني كه متخصص ارتودنسي (  دكتر ارتودنسي ) انتخاب كرده و به كار برده و آنها را فعال   مي سازد  چنين نيروهايي اعمال مي دارند دندانها و بافت هاي اطراف آنها به اين نيروها به واسطه يك واكنش بيولوژيك پيچيده كه در نهايت منجر به حركت دندانها در طول استخوان آنها مي شود پاسخ مي دهدسلولهاي اطراف دندان كه به نيروهاي اعمال شده پاسخ مي دهند نسبت به طرح براكت شكل سيم يا آلياژ وسايل ارتودنسي حساس نبوده بلكه فعالىت آنها منحصرأ بر اساس stress و strain صورت گرفته در محيط شان مىباشد به منظور نيل به يك پاسخ بيولوژيكي دقيق بايستي تحريكات دقيق و اصول مكانيكي صحيح به كار گرفته شود پيچيدگي و تنوع پذيري همراه با سيستمهاي بيولوژيكي پشتوانه دقت كلينيكي در كاربرد هر گونه تحريكي بوده واز آن حمايت مي نمايد كاهش فاكتور هاي ناشناخته در ارتباط با روند و انجام درمان ارتودنسي مي تواند سبب كاسته شدن از تنوع پذيري در پاسخ درمان متخصص ارتودنسي ( دكتر ارتودنسي ) گردد آگاهي از اصول مكانيكي نيروهاي به كار گرفته شده براي كنترل درمان ارتودنسي ضروري است

اساس ارتودنسي بر كاربرد كلينيكي عقايد مكانيكي استوار است مكانيك شاخهاي از علم است كه توصيف كننده اثر نيروها روي اجسام مي باشد  بيو مكانيك دلالت بر علمي دارد كه در ارتباط با سيستم هابيولوژيك است درمان ارتودنسي نيروها را به دندان هااعمال مى دارد نيرو ها به واسطه انواع مختلفي از دستگاه هاي ارتودنسي ايجاد مىشود مورد مشابه اين امر كاربرد داروها در پزشكي است دارو ها به منظور نيل به يك پاسخ بيولوژيكي خاص به كار مي رود و با كمك آنها علايم يا مشكلات بيمار بر طرف شده و بهبود مي يابد تجويز منطقي و صحيح داروها نيازمند درك مكانيسم فعاليت عوامل دارويي به منظور دستيابي به نتايج كلينيكي مطلوب است متخصص ارتودنسي ( دكتر ارتودنسي ) نيز وابسته به كاربردي مشابه از سيستم هاي نيرويي مكانيكي براي حصول موفقيت درمان مي باشند

طول دوره درمان ارتودنسي هنوز حدود دو سال مي باشد  در صورت اعمال اصول بيو مكانيك در مكانوتراپي نه تنها ممكن است زمان درمان كاهش يابد بلكه طرح درمان هاي اختصاصي تر  مرتبط با هر بيمار مي تواند براي نيل به نتايج قابل پيش بيني تر به كار رود كاربرد صحيح اصول بيومكانيك كارآيي درمان را به واسطه طرح ريزي درماني بهبود يافته و ارايه مراقبت هاي لازم افزايش مى دهد درك و شناخت چندىن اصل مكانيكى پاىه به منظور فهم ارتباط كلينىكى بىومكانىك با ارتودنسى ضرورى است اولىن اصل مركز مقاومت است تمام اجسام داراى مركز ثقل مى باشند مركز ثقل نقطه اى است كه براى حركت دادن خطى ىك جسم آزاد بدون اىجاد چرخش در جسم نىروى اعمال شده به آن بايستى از اىن نقطه عبور  كند لذا مركز ثقل نقطه تعادل جسم مى باشد دندانى كه در سىستم نگهدارنده استخوان واقع است ىك جسم آزاد نمى باشد چرا كه به واسطه استخوان محصور و محدود شده است پس در ارتودنسى مركز مقاومت همان مركز ثقل بوده و معادل نقطه تعادل مى باشد

باىد توجه داشت كه مركز مقاومت مىتواند در هر كدام از پلان هاى فضا تعرىف و توصىف كرد دندان هاى منفرد واحد هاى دندانى و كل قوس دندانى و همچنىن فكىن داراى مركز مقاومت مربوطه مىباشند مركز چرخش ىك دندان بستگى به شكل و طول رىشه تعداد رىشه ها وسطح استخوان پشتىبان دندان دارد  در ارتودنسى تعىىن  و تشخىص موقعىت و جاىگاه دقىق مركز مقاومت ىك دندان به سهولت امكان پذىر نبوده ام با اىن وجود مطالعات بالىنى و تحلىلى نشان داده اند كه مركز مقاومت ىك دندان تك رىشه كه داراى سطح صحىح استخوان مى باشد در فاصله حدود ىك چهارم تا ىك سوم طول رىشه قرار دارد كه در ارتودنسى باىد مد  نظر متخصص ارتودنسى ( دكتر ارتودنسى )  قرار گىرد

امكان تخمىن مركز مقاومت استخوان هاى صورتى كل قوس دندانى نىز وجود دارد در مطالعات تجربى وتحلىلى گزارش شده است كه مركز مقاومت فك بالا در مورد حركت خود فك بالا مختصرى پاىىن تر ازكاسه چشم مى باشد اگر چه موقعىت و جاىگاه دقىق مركز مقاومت به طور تىپىك نا شناخته مى باشد ولى داشتن ىك آگاهى ذهنى از مركز مقاومت دندان ىا دندان ها هنگام انتخاب و فعال كردن وساىل ارتودنسى حاىز اهمىت مى باشد ارتباط سىستم نىروى عمل كننده روى دندان با مركز مقاومت نوع حركت دندانى را براى متخصص ارتودنسى ( دكتر ارتودنسى ) مشخص مى كند كاربرد و اعمال نىرو منجر به حركت ارتودنسى دندان مى شود واحد نىرو نىوتن  مى باشد غالبأ در ارتودنسى بالىنى گرم جاىگزىن نىوتن مى شود زىرا دخالت دادن شتاب در بزرگى نىرو از لحاظ كلىنىكى كاربردى نبوده و نا مربوط مى باشد نىرو به صورت بردار بوده وبه واسطه خصوصىات بردارتعرىف مى شود

از لحاظ كلينيكي تعيين اجزاي افقي و عمودي و عرضي نيرو درك و شناخت جهت حركت دندان را بهبود مي بخشد در اين زمينه نيز محاسبات مثلثاتي بايستي براي بر آورد ميزان هر كدام از اجزا بردار صورت پذيرد نيرو هاي ارتودنسي به طور غالب به تاج يك دندان اعمال مي شود لذا اعمال نيرو عمدتأ از طريق مركز مقاومت دندان نمي باشد نيروهايي كه از طريق مركز  مقاومت دندان اعنال نمي شوند منحصرأ ايجاد حركت خطي نمي نمايند گشتاور نيرو نيز در اين گونه موارد منجر به مقداري حركت چرخشي مي شود گشتاور نيرو به واسطه حاصلضرب بزرگي نيرو در فاصله عمودي از خط عملكرد نيرو تا مركز مقاومت محاسبه مي شود واحد اندازه گيري گشتاور گرم-ميليمتر است متخصص ارتودنسي ( دكتر ارتودنسي ) بايد از اهميت گشتاور نيرو آگاه بوده واز اين امر براي طراحي كارآمد وسايل ارتودنسي استفاده كند روش ديگر براي نيل به حركت چرخشي از طريق كاربرد گشتاور جفت نيرو يا كوپل مي باشد يك كوپل دو نيرو موازي با بزرگي يكسان است كه در دو جهت مختلف و با فاصله مشخص اعمال مي شود بزرگي يك كوپل از طريق ضرب بزرگي نيروها در فاصله بين آنها محاصبه مي شود واحد كوپل نيز گرم-ميليمتر است

حركت  دنداني را مي توان به چندين روش توصيف كرده وشرح داد با اين حال انواع بينهايت حركات را ضرورتأ مي توان در چهار نوع حركت پايه ارتودنسي طبقه بندي كرد tipping - translation - torque - rotation  رابطه بين سيستم نيروي اعمال شده و نوع حركت را مي توان به واسطه نسبت گشتاور  به نيرو توصيف كرد حركت ارتودنسي حاصله بستگي به نسبت گشتاور به نيرو و كيفيت استخوان اطراف دندان دارد ريشه دنداني كوتاه و ارتفاع استخوان كاهش يافته نوع حركتي كه بر اساس نسبت گشتاور به نيروحاصل مى شود را تغيير مى دهد كه بايد مورد توجه متخصص ارتودنسي (  دكتر ارتودنسى ) قرار گيرد  tipping نوعي از حركت دنداني است كه در آن حركت تاج بيشتر از حركت ريشه مى باشد مركز چرخش اين نوع حركت از مركز مقاومت به نوك ريشه نزديكتر است

وقت يك نيروي منفرد به دندان اعمال مى شود منجر به حركت ريشه دندان و تاج در دو جهت مختلف مى شود كه tipping  كنترل نشده ناميده مى شود اين نوع حركت ساده ترين نوع حركت ارتودنسي است كه مى تواند رخ دهد اما اين حركت غالبأ نا مطلوب است مىزان فشار وارده به استخوان غير يكنواخت بوده ودر نوك ريشه ومحل اتصال تاج به ريشه حداكثر است نسبت گشتاور به نيرو در اين نوع حركت ارتودنسي از 0:1 تا حدود 5:1 مى باشد tipping كنترل شده يك نوع حركت بسيار مطلوب مي باشد كه تفاوت آن با حركت قبلي عبارت است از كاربرد يك نيرو براي حركت تاج و اغمال يك گشتاور به وسيله متخصص ارتودنسي ( دكتر ارتودنسي ) براي كنتل مقعيت ريشه دندان مي باشد عمو مأ براي tipping كنترل شده نسبت گشتاور به نيرو 7:1  ضروري است

translation حركت انتقالي دندان همچنين به عنوان حركت bodily شناخته مى شود نوعي حركت ارتودنسي كه ريشه و تاج دندان به يك ميزان ودر يك جهت حركت مي كنند مركز چرخش در اين نوع حركت در بينهايت واقع شده است يك نيروي افقي اعمال شده در مركز مقاومت دندان منجر به چنين حركتي خواهد شد همانند حركت tipping كنترل شده حركت bodily نيز نيازمند اعمال همزمان يك نيرو و كوپل مى باشد در مقايسه با tipping كنترل شده بزرگي كوپل اعمال شده بيشتر است  و نسبت گشتاور به نيرو 10:1 مى باشد

حركت ريشه  torque عبارت است از تغيير زاويه دندان به وسيله حركت ريشه  در عين حفظ كردن موقعيت تاج دندان به طور ثابت  مى باشد در اين حالت مركز چرخش در لبه دندان مى باشد در اين حركت ارتودنسي نياز به كوپل قويتري مى باشد

www.drsadreddini.ir

Image result for orthodontics

Pin It

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 10 حرف باشد
  • هیچ نظری یافت نشد

تماس و پشتیبانی

  • آدرس شمال تهران : فرمانیه | بلوار اندرزگو | میدان ندا | ساختمان بانک شهر | طبقه سوم | واحد 9   تلفن: 22841095
  • آدرس غرب تهران: فلکه دوم صادقیه | ابتدای خیابان آیت الله کاشانی | نرسیده به پمپ بنزین | جنب خیابان نجف زاده فروتن | پلاک 13 | ساختمان بوستان  تلفن: 44017254
  • آدرس شرق تهران: نارمک| چهارراه تلفنخانه | خیابان ثانی(46متری غربی) | اول خیابان سمنگان | پلاک 120   تلفن: 77812663
سایت شما برای نمایش بهتر نیاز به استفاده از کوکی دارد Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree